skip to Main Content
Welcome to the Canolfan
Croeso i’r Ganolfan

Welcome to the Canolfan here in our lovely historic Town of Beaumaris in this beautiful area on the Isle of Anglesey.

Come to be entertained at our Theatre and Concert Hall, stay fit using our Sports and Gym facilities, and come to use our rooms for your society or business meetings and workshops. You will find a real Island welcome as a visitor to our area or as a year round resident.
Why not hire a bike from us and see this wonderful part of the world with family pedal power?

Visit us soon – it will be good to see you, click on the icons below to see what’s on.

Croeso i’r ganolfan yn ein tref hanesyddol annwyl – Biwmares, ar Ynys Môn, ardal hyfryd o braf.

Dewch i gael eich diddanu yn ein Theatr a Neuadd Gyngerdd, i gadw’n heini gan ddefnyddio’r adnoddau chwaraeon a’r gampfa, neu ddefnyddio’r gofod sydd yma ar gyfer cyfarfodydd cymdeithas, busnes neu weithdai.  Byddwch yn siŵr o gael croeso cynnes fel ymwelydd i’r ardal ac i Ynys Môn, neu fel rhywun sy’n byw yma drwy gydol y flwyddyn.Beth am fenthyg beiciau gennym er mwyn gweld mwy ar y darn hardd yma o’r wlad fel teulu neu fel unigolyn?

Dewch draw yn fuan – bydd yn braf eich gweld.  Cliciwch ar yr eiconau isod i weld beth sy’n digwydd ar wahanol adegau.

Visitors and residents alike use our gym, or can take part in a game of Badminton or other indoor sports. We offer Yoga and Pilates classes and our 30 minute HIIT classes are very popular. How about something more gentle like our BOCCIA bowls games or FABBS exercise classes? We also offer supervised Kids activities such as trampolining, gymnastics and roller disco. Hire a bike for the family to see our wonderful Island by pedal power.

Gall ymwelwyr neu drigolion fel ei gilydd ddefnyddio’r gampfa yma, neu gymryd rhan mewn gêm badminton neu chwaraeon dan do eraill.  Cynigir dosbarthiadau Yoga neu Pilates neu ddosbarth HIIT (ymarferion dwys) hanner awr sydd hefyd yn boblogaidd iawn.  Neu os ydy hynny’n rhy egnïol, beth am rywbeth mwy hamddenol fel bowlio BOCCIA (sydd wedi’i deilwrio yn ôl ffitrwydd yr unigolyn) neu ddosbarth ymarfer FAABS (hybu ystwythder)?  Rydym hefyd yn darparu gweithgareddau dan arolygiad ar gyfer plant, fel defnyddio’r trampolîn, gymnasteg neu ddisgo sgidiau rolio.  Gallech hefyd logi beiciau i’r teulu ar gyfer pedlo lonydd Môn.

Events in our 370 seater auditorium theatre have ranged from pop and jazz music, the Welsh National Youth Orchestra to Welsh wrestling. We offer Craft workshops and continue a commitment to use our gallery to display work by local artists. Regular table top sales and antique fairs are also staged in the auditorium.

Cynhaliwyd amrywiaeth eang o ddigwyddiadau yn ein theatr sy’n dal hyd at 370 o bobl – cyngherddau pop neu jas, Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru neu ymaflyd codwm Cymreig. Cynhelir gweithdai crefft yma a byddwn yn parhau i arddangos gweithiau gan artistiaid lleol yn yr oriel. Hefyd, mae ffeiriau hen bethau neu stondinau gwerthu yn cael eu cynnal yma’n rheolaidd.

Our monthly community film and bingo nights are open to all. An important community service is the provision of residents GP referral rehabilitation classes.

Unwaith y mis, bydd y gymuned yn cynnal noswaith ffilm neu bingo, ac mae croeso i bawb eu mynychu.  Gwasanaeth pwysig arall i’r gymuned ydy’r dosbarthiadau adfer ar gais meddygon teulu.

News Blog
Blog Newyddion

National Youth Brass Band of Wales/Band Pres Cenediaethol Ieuenctid Cymru

19:30 Saturday/Dydd Sadwrn, 27 July/Gorffennaf 2019 Tickets/Tocynnau £10/8 - Under/Dan oed 25 £5.

CLICK | CLICIWCH

Queen II Tribute

The ultimate LIVE tribute to Queen. Hear all the hits. Canolfan Beaumaris Friday 9th August Tickets only £17.50 from the…

CLICK | CLICIWCH

Arddangosfa Haf/Summer Exhibition

Caernarfon Art Classes Arddangosfa Haf/Summer Exhibition 29/06/19 - 25/07/19 Exhibition Area/Gofod Arddangos Canolfan Beaumaris Free entry/Mynediad am ddim.

CLICK | CLICIWCH
Back To Top