skip to Main Content

Get Involved
Cynnig Cymorth

Getting involved - become part of the Canolfan story

The Canolfan is a not-for-profit Social Enterprise Business - our objective is to improve our community here in Beaumaris, to help our local residents wellbeing and to encourage the use of the Canolfan by local people and by the many year round visitors that come to our beautiful town.

As a registered charity, all monies we make are reinvested to provide Sports, Leisure, Entertainment and Wellbeing services and to maintain and develop the Canolfan as our Leisure Centre for this and our future generations.

Since 2013 your directors, staff and volunteers have worked hard to establish the Canolfan as one of the focal points of Beaumaris and a big part of the success story is the generous contributions of support from both businesses and individual. Thank you, for without your help it would not and will not be possible.”

Cynnig help llaw - a dod yn rhan o hanes y Ganolfan

Menter a Busnes Cymdeithasol ydy’r Ganolfan, ond nid er elw, a’n bwriad ydy gwella’n cymuned yma ym Miwmares - helpu ein trigolion lleol i wella’u bywydau, a hybu defnydd y Ganolfan gan bobl leol a chan y torfeydd o ymwelwyr sy’n dod i’n tref hardd bob blwyddyn.

Gan fod y Ganolfan wedi cofrestru fel elusen, bydd unrhyw arian sy’n deillio ohoni yn cael ei ailfuddsoddi er mwyn darparu gwasanaethau chwaraeon, hamdden, adloniant a lles, gan hefyd ddatblygu’r ganolfan fel Canolfan Haamdden ar gyfer ein pobl a’r cenedlaethau sydd i ddod.

Ers 2013, mae’r cyfarwyddwyr, y staff a’r gwirfoddolwyr wedi gweithio’n galed i sefydlu’r Ganolfan fel un o brif atyniadau Biwmares, a rhan fawr o’i llwyddiant ydy’r cyfraniadau hael a’r gefnogaeth a gafwyd gan fusnesau ac unigolion. Diolch i bawb ohonoch, achos heb yr holl help, ni fyddai dim o hyn yn bosib.”

Alwyn Rowlands - Chairman | Cadeirydd
Canolfan Hamdden Beaumaris a’r Cylch Cyf

Please continue your invaluable help – check out the following links for more information:
Os medrwch barhau i roi eich cymorth amhrisiadwy, chwiliwch drwy’r dolenni sy’n dilyn am fwy o wybodaeth:

Join our Bonus Ball Subscribers Club and try for a prize every week

Participants pay £5 per month by standing order into the bonus ball fund and are allocated a number from 1-49. Choosing to subscribe at £10 gives you two allocated numbers.

Each week a prize of £50.00 is shared amongst the people whose number matches the Bonus Ball drawn in that week's Saturday National Lotto draw. The Winners are notified of their win by the Friends and receives their prize in the form of a cheque at the end of the month.

The Bonus Ball is a great way to help the Canolfan. The group of Canolfan Friends that manage the scheme collect the money surplus to the weekly prizes and discuss with the Directors as appropriate to decide if the money becomes available to the general running costs or if it is held to match fund grant applications or individual projects.

We are limiting the entries at this time to 100 x £5 subscribers and 40 x £10 subscribers - when we reach this figure we will raise the prize money pro rata by each additional 30 subscribers.

Ymunwch â’n Clwb Tanysgrifwyr Pêl Bonws er mwyn cael cyfle i ennill gwobr bob wythnos

Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn talu £5 y mis i’r gronfa pêl bonws drwy archeb sefydlog, ac yna’n derbyn rhif rhwng 1 a 49. Os byddwch chi’n dewis cyfrannu £10, bydd gennych ddau rif wedi’u dyrannu ichi.

Bob wythnos, mae gwobr o £50.00 yn cael ei rannu rhwng y rhai sydd â’u rhif yn cyfateb i’r Bêl Bonws a dynnwyd yn ystod y Lotto Genedlaethol y dydd Sadwrn hwnnw. Bydd yr enillwyr yn cael gwybod gan y Cyfeillion iddynt fod yn lwcus, ac yn derbyn eu gwobr ar ffurf siec ar ddiwedd y mis.

Mae’r Clwb Pêl Bonws yn ffordd wych o gyfrannu at y Ganolfan. Mae’r grŵp o Gyfeillion y Ganolfan sy’n rhedeg y cynllun yn casglu’r arian sydd dros ben ar ôl talu gwobrau’r wythnos honno. Byddent wedyn yn trafod gyda’r Cyfarwyddwyr er mwyn penderfynu a roddir yr arian tuag at gostau rhedeg y Ganolfan, neu ei gadw o’r neilltu er mwyn ei ddefnyddio fel arian cyfatebol wrth wneud ceisiadau grant neu gynnal prosiectau neilltuol.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n cyfyngu nifer y cyfranwyr i 100 o danysgrifwyr £5, a 40 o danysgrifwyr £10. Wedi inni gyrraedd y rhifau hyn, byddwn yn codi lefel y gwobrau pro rata yn ôl pob 30 o danysgrifwyr ychwanegol.

We are tremendously grateful for all your donations - literally every penny counts!

When you donate to the Canolfan you are directly contributing to our ability to maintain the Leisure Centre for Beaumaris, its local community and as an attraction to the year round visitors to our Town.

We have three levels of donation. These are one-off annual donations and are based on the levels of contribution our “Friends” have been making over the years. This support enables us to demonstrate the local support of the project and is invaluable when applying for grant aid.

£10.00 | £50.00 | £125.00*

*which also qualifies for one annual subscription to the Bonus Ball Subscribers Club

Gift Aid your donation

If you are a UK taxpayer, you can boost your donation by 25p of Gift Aid for every £1 you donate.

As the Canolfan is a registered charity, Gift Aid is reclaimed from the tax you pay for the current tax year. You can agree to Gift Aid when you sign up to become a Friend of the Canolfan.

Rydyn ni’n eithriadol o ddiolchgar am eich cyfraniadau i gyd - mae pob ceiniog yn cyfrif!

Pan fyddwch chi’n cyfrannu at y Ganolfan, rydych chi’n cyfrannu’n uniongyrchol tuag at ein gallu i gynnal y Ganolfan Hamdden ym Miwmares ar gyfer y gymuned leol, ac fel atyniad i’r ymwelwyr sy’n tyrru i’r dref.

Mae gennym dair haen o gyfraniadau. Cyfraniadau blynyddol unigol ydy’r rhain, wedi’u seilio ar y cyfraniadau mae’n ‘Cyfeillion’ wedi bod yn eu gwneud dros y blynyddoedd. Mae’r cyfraniadau hyn yn ein galluogi i ddangos pa lefel o gefnogaeth leol mae’r prosiect yn ei ddenu, ac mae gwybodaeth o’r math yma yn hanfodol wrth wneud ceisiadau grant.

£10.00 | £50.00 | £125.00*

* sydd hefyd yn cymhwyso’r cyfrannwr am un tanysgrifiad blynyddol i’r Clwb Tanysgrifwyr Pêl Lwcus

Gwneud eich cyfraniad yn un Cymorth Rhodd

Os ydych chi’n talu treth yn y Deyrnas Gyfunol, gallwch roi hwb i’ch cyfraniad o 25c am bob £1 o daliad a wnewch chi.

Gan fod y Ganolfan yn elusen gofrestredig, mae’r Cymorth Rhodd yn cael ei ad-dalu o’r dreth a dalwch am y flwyddyn gyfredol. Gallwch gytuno i wneud eich cyfraniad yn un Cymorth Rhodd wrth arwyddo i ddod yn Gyfaill i’r Ganolfan.

Come and get involved in the life of the Canolfan, join our family of volunteers

Each year we face the challenge of finding the money to cover our running costs. That’s why the work done by our highly motivated team of more than 40 volunteers is so vital to us.

Volunteers do many different and important jobs for us; and they bring a wide range of skills and experience to their work. Whether it's helping with administration, events or exhibitions, helping with fundraising, collecting donations or one of the many other roles, volunteers form a vital part of the Canolfan team.

It’s also a chance to meet new friends and be part of the life of the Canolfan, be it on an occasional basis or a regular time commitment. We’d love to hear from you.

Dewch i gymryd rhan ym mywyd y Ganolfan ac ymuno â’n teulu o wirfoddolwyr

Bob blwyddyn, wynebwn yr her o ddod o hyd i ddigon o arian i dalu ein costau cynnal. Dyna pam fod y gwaith sy’n cael ei wneud gan ein tîm ymroddedig o 40 o wirfoddolwyr mor hanfodol inni.

Mae’r gwirfoddolwyr hyn yn gwneud llawer o swyddi pwysig ar ein rhan, gan ddod ag amrediad o sgiliau a phrofiad i’r gwaith hwnnw. Gall hyn amrywio o helpu gyda’r gwaith gweinyddol, digwyddiadau neu arddangosfeydd, helpu codi arian, casglu cyfraniadau, neu lawer o swyddogaethau eraill - mae gwirfoddolwyr yn rhan bwysig o dîm y Ganolfan.

Mae hyn hefyd yn gyfle i wneud ffrindiau newydd a dod yn rhan o fywyd y Ganolfan, boed hynny’n achlysurol yn unig neu’n rheolaidd. Byddem yn falch iawn o glywed oddi wrthych.

Legacy donations are so important - we’ll help you through the will-making process

Surprisingly, research (Opinion 2015) showed that around 58% of people in the UK have not made a Will. Naturally, when making your Will you'll want to make sure that those close to you come first, but remembering the Canolfan alongside your family and friends will mean that we all continue to build a worthwhile facility for our community; we will be building a Legacy “thank you” wall where your name will be seen as a Legacy contributor by future generations.

Contact us and we will help wherever possible, working with you and your advisors.

Mae cyfraniadau drwy gyfrwng ewyllysiau yn bwysig iawn i ni; gallwn roi help llaw ichi wrth ichi lunio’ch ewyllys

Yn rhyfedd iawn, mae ymchwil (Opinion 2015) yn dangos fod tua 58% o bobl y Deyrnas Gyfunol heb wneud ewyllys. Yn naturiol, pan fyddwch yn llunio ewyllys, byddwch eisiau sicrhau fod eich anwyliaid yn cael sylw’n gyntaf, ond byddai cofio am Ganolfan Biwmares ar yr un pryd â’ch teulu a’ch ffrindiau yn golygu y gallwn barhau i gynnal adnodd gwerthfawr yma ar gyfer y gymuned. Byddwn yn adeiladu wal o ddiolchiadau am etifeddiaeth o’r math yma, a bydd eich enw yn cael ei gofnodi fel cyfrannwr drwy ewyllys a’i weld gan genedlaethau’r dyfodol.

Cysylltwch â ni, ac fe gynigiwn unrhyw help posib, gan weithio gyda chi a’r rhai sy’n eich cynghori.

Your charitable donation is tax allowable and we have excellent plans to help publicise your business

We ask local businesses to make a charitable donation of £250.00 each year which is of course tax allowable as you are contributing to our Registered Charity (No. 1154384).

You can help sustain the Canolfan here in Beaumaris and we in turn have plans to use our growing database, and develop through our Volunteers, a network for direct marketing and promotion which will of course feature our business friends.

Join our Business Friends of the Canolfan

Our objective is to help publicise your business in line with our efforts to develop the Canolfan - more information is available at enquiries@canolfanbeaumaris.org.uk or 01248 811200.

Mae eich cyfraniad elusennol yn cyfrif fel lwfans treth, ac mae gennym gynlluniau ardderchog i’ch helpu i farchnata eich busnes

Gofynnwn i fusnesau lleol wneud cyfraniad elusennol o £250.00 bob blwyddyn, sydd wrth gwrs yn gallu cael ei osod yn erbyn treth gan y byddech yn cyfrannu tuag at Elusen Gofrestredig (Rhif 1154384).

Gallwch helpu cynnal y Ganolfan yma ym Miwmares, ac mae gennym ninnau yn ein tro gynlluniau i ddefnyddio ein cronfa ddata sy’n ehangu ar gyfer datblygu rhwydwaith marchnata uniongyrchol a chyhoeddusrwydd fyddai wrth gwrs yn cynnwys ein cyfeillion busnes. Byddai hyn yn cael ei wneud drwy gymorth gwirfoddolwyr.

Ymunwch â Chyfeillion Busnes y Ganolfan

Ein nod ydy helpu marchnata eich busnes ar yr un pryd â’n hymdrechion i ddatblygu’r Ganolfan. Gallwch gael mwy o wybodaeth am 01248 811200 neu enquiries@canolfanbeaumaris.org.uk.

Back To Top