skip to Main Content

PARKING ARRANGEMENTS TREFNIADAU PARCIO

From Monday 5th October – O ddydd Llun 5 Hydref

MEMBERS
Members who have a valid membership will be issued with a Members Pass.
You will be required to display this pass in the bottom left corner of your windscreen where we can see your Expiry date and relevant car registration number clearly and this will entitle you to free parking when attending classes and activities at the centre.
We ask you kindly that if you are using the car park for any other reason than attending activities within the Centre to pay the relevant parking fee: –
50p 30min
£1.00 1hour
£1.50 2hours
£3.00 4hours
This all goes towards supporting the future of our Community Leisure Centre.

AELODAU
Rhoddir Tocyn Aelod i aelodau sydd ag aelodaeth ddilys.
Bydd gofyn i chi arddangos y tocyn hwn yng nghornel chwith isaf eich ffenestr flaen lle gallwn weld eich dyddiad Dod i ben a’ch rhif cofrestru car perthnasol yn glir a bydd hyn yn rhoi hawl i chi barcio am ddim wrth fynychu dosbarthiadau a gweithgareddau yn y ganolfan.
Gofynnwn yn garedig i chi, os ydych yn defnyddio’r maes parcio am unrhyw reswm arall na mynychu gweithgareddau yn y Ganolfan i dalu’r ffi barcio berthnasol: –
50c 30 munud
£ 1.00 1 awr
£ 1.50 2 awr
£ 3.00 4 awr
Mae hyn i gyd yn mynd tuag at gefnogi dyfodol ein Canolfan Hamdden Cymunedol.

NON MEMBERS
All Non-members will be required to pay for parking when attending an activity at the centre.
Any non – members who wish to join the Centres membership scheme will benefit from discounted rates on various activities as well as acquiring both membership card and Car Pass for use when attending activities.
For more information please ask one of the Staff for any advice and they will be willing to help.

DIM AELODAU
Bydd gofyn i bawb nad ydyn nhw’n aelodau dalu am barcio wrth fynd i weithgaredd yn y ganolfan.
Bydd unrhyw rai nad ydynt yn aelodau sy’n dymuno ymuno â chynllun aelodaeth y Ganolfan yn elwa o gyfraddau gostyngedig ar amrywiol weithgareddau ynghyd â chaffael cerdyn aelodaeth a Thocyn Car i’w ddefnyddio wrth fynychu gweithgareddau.
Am fwy o wybodaeth gofynnwch i un o’r Staff am unrhyw gyngor a byddant yn barod i helpu.

Warren Jones – Manager/Rheolwr
Alwyn Rowlands – Chairman/Cadeirydd

Back To Top