skip to Main Content

 

What's On
Beth Sy'n Digwydd

Please check our social media for last minute changes to activities and events.

Ewch i tudalenau cyfryngau cymdeithasol am unrhyw newidiadau munud olaf i'r rhaglen digwyddiadau.

GYM TIMES | AMSEROEDD AGOR Y GAMPFA
DayTimes
Monday9:30 - 20.30
Tuesday9:30 - 20.30
Wednesday9:30 - 20.30
Thursday9:30 - 20.30
Friday9.30 - 15.30
Saturday9.30 - 17.30
SundayCLOSED
GYM CHARGES | FFIOEDD Y GAMPFA
 Member
Aelod

(Age | Oed 18+)
Junior Member
Aelod Iau

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£4.50£4.00
Annual | Blynyddol
Gym & Classes | Campfa a Dosbarthiadau
Direct Debit | Debyd Uniongyrchol
£36.50N/A
Annual | Blynyddol
Gym | Campfa
Direct Debit | Debyd Uniongyrchol
£26.50N/A
 Non-Member
Heb Aelodaeth

(Age | Oed 18+)
Junior Non-Member
Iau Heb Aelodaeth

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£5.20£4.50
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Yoga (Katie)
Ioga
9.30am - 10.30pmContact Katie 07717 661717
Cysylltwch â Katie 07717 661717
Gym Campfa NERS
11.00am - 12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
Yogalates (Katie)
11.00am - 12.00pmContact Katie 07717 661717
Cysylltwch â Katie 07717 661717
Circuits
Cylchedau
1.00pm - 2.00pm
FABBS2.30pm - 3.30pm
Walking Football
Pêl-droed Cerdded
7.00pm - 8.00pm
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Beginners Tai Chi
Tai Chi Dechreuwr
(Philip)
9.00am - 9.50amContact Philip 01248 470231
Cysylltwch â Philip 01248 470231
Tai Chi (Philip)10.00am - 11.00amContact Philip 01248 470231
Cysylltwch â Philip 01248 470231
Falls Prevention
Atal Cwympiadau
10.00 am - 11.00 am
Falls Prevention
Atal Cwympiadau
1.00 pm - 2.00 pm
Step and Tone
Cam a Thôn
6.00 pm - 7.00 pm
Pickleball6.00 pm - 8.30 pm
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Table Tennis
Tenis Bwrdd
9.15 am - 10.15 pm
Circuits
Cylchedau
11.00 am - 12.00 pm
Pilates (Sam)
Pilates
1.00 pm - 2.00 pm
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Gentle Yoga (Kath)
Ioga Ysgafn
9.45am - 11.15amContact Kath 07759 134262
Cysylltwch â Kath 07759 134262
Pickleball11.30am - 13.00am
Table Tennis
Tenis Bwrdd
3.00 pm - 4.00 pm
Dancercise (Jan)
Dawnsiorcise (Jan)
6.00 pm - 7.00 pm
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Fit For Life
Ffit am Oes
10.00 am - 11.00 amAssisted gym session with Rhys
Sesiwn campfa â chymorth gyda Rhys
Gym
Campfa
NERS
11.00 am - 12.00 amGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
Walking Netball
Pêl-rwyd Cerdded (Karen)
11.00 am - 12.00 pm
Circuit Training
Hyfforddiant Cylchol
1.00pm - 2.00pm
Ballroom Dancing (Beginners)
Dawns Neuadd (Dechreuwyr)
6.30pm - 8.00pm
Ballroom Dancing
Dawns Neuadd
7.30pm - 9.00pm

We offer a variety of health and fitness activities to appeal to all ages:

FABBS: Flexibility, Agility, Balance, Breathing and Strength for poor mobility and poor breathing for the over 60s.

HIIT: 30 minutes High Intensity Interval Training tailored to all levels of fitness.

BOCCIA, Indoor Bowls, Table Tennis and Badminton: a session tailored for those with mobility issues.

Beaumaris Bootcamp: A fun and challenging 1 hour session tailored to all levels of fitness.

Sound Bath: Vibrations can reduce stress and pain, lower your heart rate and relieve anxiety.

Circuit Training: Body conditioning or resistance training, suitable for all.

Back and Core Strength: Focussing on back core and strength.

Fit Mix: Full body-toning class.

Pyramid Training: Circuit class suitable for all.

Balance, Joint and Strength Circuit: A 30 minute exercise class.

Low Impact Aerobics: Suitable for beginners.

Cynigiwn amrywiaeth o weithgareddau iechyd a ffitrwydd i apelio at bob oed:

FABBS: Hyblygrwydd, ystwythder, balans, anadlu a chryfder ar gyfer pobl dros 60 sy’n cael trafferth i symud ac anadlu.

HIIT: 30 munud Hyfforddiant dwys (High Intensity Interval Training) wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

BOCCIA, Bowlio Dan Do, Tenis Bwrdd a Badminton: wedi’u teilwrio ar gyfer pobl â thrafferthion symud.

Bwtcamp Biwmares: Sesiwn awr o hwyl a her wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

Bath Sŵn: Gall dirgryniadau leihau poen a thyndra, tawelu curiad y galon a lliniaru gofid.

Ymarfer Cylchol: Tymheru’r corff neu hyfforddiant gwytnwch, sy’n addas i bawb.

Cryfder y Cefn a’r Craidd: Canolbwyntio ar gryfder y cefn a’r cyhyrau craidd.

Dosbarth 'Fit Mix': Dosbarth i thonio'r corff.

Hyfforddiant Pyramid: Dosbarth hyfforddi cylchol addas i bawb.

Dosbarth Cylchol Cydbwysedd, Cyd & Chryfder: Dosbarth ymarfer 30 munud.

Aerobeg Effaith Isel: Addas i ddechreuwyr.

Rehabilitation Classes | Dosbarthiadau Adfer - Suspended/ Wedi'i atal
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Gym
Campfa
10.00 am -11.00 amGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
gym
Campfa
NERS
10.00am - 11.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Football
Pêl-droed
4.00 pm - 4.45 pm7-11 Years
7-11 Oed
Let's Dance
Gadewch inni ddawnsio
5.00 pm - 6.00 pm7-11 Years
7-11 Oed
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Gymnastics
Gymnasteg
4.00pm - 4.45pm4+ Years
4+ Oed
Gymnastics
Gymnasteg
4.45pm - 5.30pm4+ Years
4+ Oed
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Gymnastics
Gymnasteg
4.00pm - 4.30pm4+ Years
4+ Oed
Trampolining
Trampolinio
4.00pm - 4.45pm
Gymnastics
Gymnasteg
4.45pm - 5.30pm4+ Years
4+ Oed
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining
Trampolinio
4.00pm - 4.45pm4+ Years
4+ Oed
SATURDAY | SADWRN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth

CHILDREN'S PARTIES

Venue can be booked for kid’s parties on Saturdays with three time slots available:
12pm - 1.30pm
2pm - 3.30pm
4pm - 5.30pm

Choose from bouncy castle and ball pond; bouncy castle and obstacle course or a roller disco party.  Face painting an optional extra.  Prices are from £90 for up to 25 children.
Call for more details and bookings.

SCHOOL HOLIDAYS

Sports clubs and activities for children (5+) are held in school holidays - half term, Easter and summer holidays.  Details can be found nearer holiday times on our News Blog.

PARTÏON PLANT

Gellir neilltuo’r Ganolfan ar gyfer parti plant ar ddyddiau Sadwrn ar 3 amser gwahanol:
12yp - 1.30yp
2yp - 3.30yp
4yp - 5.30yp

Gallwch ddewis y castell neidio a’r pwll peli, castell neidio a chwrs rhwystrau, neu barti disgo rholer.  Am bris ychwanegol, gellir dewis paentio wynebau.  Mae’r prisiau’n cychwyn o £90 ar gyfer 25 o blant neu lai.
Ffoniwch i drafod manylion neu neilltuo lle.

GWYLIAU YSGOL

Cynhelir clybiau chwaraeon neu weithgareddau plant (5+) yn ystod gwyliau’r ysgol - hanner tymor, Y Pasg, a gwyliau’r haf.  Bydd manylion ar y wefan yn nes at y dyddiad neu ar ein blog newyddion.

You are surrounded by outstanding scenery and historical sights here in Beaumaris, Anglesey. The Canolfan is the starting point of one of the designated cycle routes on the Island, ideal to enjoy the open air and get around by pedal power.

We also have electric bikes, and access to a range of adaptive bikes in partnership with Antur Waunfawr.

Each bike from our hire fleet comes complete with an emergency kit, lock, map and helmet and there’s a wide choice of sizes available to suit all the family.

ADULTS only £15 for the day
or £10 for 4 hours

KIDS only £10 for the day
or £5 for 4 hours

PLEASE NOTE
In order to hire with us, you will need to present us with means of identification (e.g. driving licence, passport) which we will ask you to leave with us for the duration of your ride, along with credit card details or car keys.

Yn ardal Biwmares, mae gennych olygfeydd gwych a mannau hanesyddol o’ch cwmpas ymhobman. Mae un o’r llwybrau beicio swyddogol ar yr Ynys yn cychwyn o’r Ganolfan, sy’n ddelfrydol ar gyfer mynd allan i fwynhau’r awyr iach a dod i adnabod yr ardal drwy bedlo yma a thraw.

Mae gennym hefyd feiciau trydan, a gallwn hefyd gael benthyg amrywiaeth o feiciau wedi’u haddasu drwy ein partneriaeth gydag Antur Waunfawr.

Mae pob beic sy’n cael ei fenthyg yn cynnwys offer argyfwng, clo, map a helmed, ac mae yma ddewis da o feintiau sy’n addas ar gyfer y teulu cyfan.

OEDOLION dim ond £15 y dydd
neu £10 am 4 awr

PLANT dim ond £10 y dydd
neu £5 am 4 awr

NODWCH
Er mwyn gallu benthyg beic oddi wrthym, bydd raid ichi gael rhyw ddull o brofi pwy ydych chi (e.e. trwydded yrru, pasbort) a byddwn yn gofyn ichi ei adael yn ein meddiant yn ystod eich trip, ynghyd â cherdyn credyd neu allweddi eich car.

DECEMBER | RHAGFYR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
JANUARY | IONAWR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser

FEBRUARY | CHWEFROR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Antiques FairFfair Hen BethauSunday 20th
Sul 20fed
MARCH | MAWRTH
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Repair Cafe
Caffi Atgyweirio
Sunday 6th
Sul 6ed
Flea Market
Marchnad Chwain
Sunday 13th
Sul 13ed
Antiques Fair
Ffair Hen Bethau
Sunday 20th
Sul 20ed
APRIL | EBRILL
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Repair Café
Caffi Atgyweirio
Sunday 3rd
Sul 3ydd
Flea Market
Marchnad Chwain
Sunday 10th
Sul 10fed
MAY | MAI
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Repair Café
Caffi Atgyweirio
Sunday 1st
Sul 1af
Flea Market
Marchnad Chwain
Sunday 8th
Sul 8fed
Antiques Fair
Ffair Hen Bethau
Sunday 15th
Sul 15fed
Beaumaris Festival
Gwyl Beaumaris
Friday 27th - Sunday 30th
Gwener 27fed -Dydd Llun 30fed
More details/Mwy o fanylion
JUNE | MEHEFIN
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Blues Brother Band
Blues Brother Band
Saturday 4th
Sadwrn 4fed
More details/Mwy o fanylion
Repair Café
Caffi Atgyweirio
Sunday 5th
Sul 5fed
Flea Market
Marchnad Chwain
Sunday 12th
Sul 12fed
Antiques Fair
Ffair Hen Bethau
Sunday 19th
Sul 19fed
JULY | GORFFENNAF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Beaumaris Festival
Gwyl Beaumaris
Friday 1st - Sunday 3rd
Gwener 1af - Sul 3ydd
More details/Mwy o fanylion
Flea Market
Caffi Atgyweirio
Sunday 10th
Sul 10fed
Antiques Fair
Ffair Hen Bethau
Sunday 17th
Sul 17fedydd
Seiriol Community Bicycle Fun Ride
Cymuned Seriol Hwyldaith Beic
To be confirmed
I'w gadarnhau
Children's Summer Camp
Gwersyll Haf Plant
To be confirmed
I'w gadarnhau
AUGUST | AWST
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Queen II Queen II
Friday 5th
Gwener 5fed
More details/Mwy o fanylion
Repair Café Caffi Atgyweirio
Sunday 7th
Sul 7fed
Flea Market Marchnad Chwain
Sunday 14th
Sul 14fed
Antiques Fair Ffair Hen Bethau
Sunday 21st
Sul 21ain
SEPTEMBER | MEDI
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Repair Café
Caffi Atgyweirio
Sunday 4th
Sul 4ydd
Flea Market
Marchnad Chwain
Sunday 11th
Sul 14eg
Antiques Fair
Ffair Hen Bethau
Sunday 18th
Sul 18fed
Mamma Mania
Mamma Mania
Friday 23rd
Gwener 23ain
More details /Mwy o fanylion
Run Fest
Gwyl Rhedeg
To be confirmed
I'w gadarnhau
OCTOBER | HYDREF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Repair Café Caffi AtgyweirioSunday 2nd
Sul 2il
Flea Market Marchnad ChwainSunday 9th
Sul 9fed
Antiques Fair Ffair Hen BethauSunday 16th
Sul 16eg
NOVEMBER | TACHWEDD
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Repair Café
Caffi Atgyweirio
Sunday 6th
Sul 6ed
Flea Market
Marchnad Chwain
Sunday 13th
Sul 13eg
Antiques Fair
Ffair Hen Bethau
Sunday 20th
Sul 20fed
DECEMBER | RHAGFYR
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Repair Café
Caffi Atgyweirio
Sunday 4th
Sul 4ydd
Flea Market
Marchnad Chwain
Sunday 11th
Sul 11eg
Antiques Fair
Ffair Hen Bethau
Sunday 18th
Sul 18fed
Back To Top