skip to Main Content
What's On
Beth Sy'n Digwydd
GYM TIMES | AMSEROEDD AGOR Y GAMPFA
Day | DiwrnodOpening Times | Amseroedd agor
Monday | Llun10.00am - 9.00pm
Tuesday | Mawrth10.00am - 9.00pm
Wednesday | Mercher10.00am - 9.00pm
Thursday | Iau10.00am - 9.00pm
Friday | Gwener10.00am - 3.30pm
Saturday | Sadwrn10.00am - 5.30pm
Sunday | SulPlease enquire as the gym may be open if the building has an event
Holwch rhag ofn y bydd y Gampfa ar agor ar gyfer digwyddiad
GYM CHARGES | FFIOEDD Y GAMPFA
 Member
Aelod

(Age | Oed 18-59)
Senior Member (60+)
Aelod Hŷn
Student Member
Myfyriwr Sy'n Aelod
Junior Member
Aelod Iau

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£4.50£4.00£3.00
Weekly | Wythnosol£8.00£7.00£5.00
Monthly | Misol£25.00£25.00£15.00
 Non-Member
Heb Aelodaeth

(Age | Oed 18-59)
Senior Non-Member (60+)
Hŷn Heb Aelodaeth
Student Non-Member
Myfyriwr Heb Aelodaeth
Junior Non-Member
Iau Heb Aelodaeth

(Age | Oed 14-17)
Daily | Dyddiol£5.20£4.50£4.00
Weekly | Wythnosol£9.50£8.00£6.00
Monthly | Misol£30.00£30.00£20.00
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Back & Core
Cefn a’r craidd
1.00pm - 2.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Yoga1.00pm - 2.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
FABBS2.30pm - 3.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
30 Minute HITT Class
Dosbarth 30 Munud HITT
6.15pm - 6.45pmOpen to all
Ar gael i bawb
Beaumaris Boot Camp
Cwrs Ymarfer Caled
7.00pm - 8.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
BOCCIA10.00am - 12.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Walking Football
Pêl-droed dan gerdded
7.30pm - 8.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
Craft Club
Dosbarth Crefft
7.30pm - 9.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Probus (Badminton)10.00am - 12.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Patchwork
Cwiltio
10.00am - 12.30pmFor booking contact Coleg Harlech 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Choleg Harlech 01248 353254
30 Minute HIIT Class
Dosbarth 30 Munud HITT
6.15pm - 6.45pmOpen to all
Ar gael i bawb
Sound Bath
Bath sŵn
7.00pm - 8.15pmFor booking contact Steph 07534 118899
I neilltuo lle cysylltwch â Steph 07534 118899
Badminton7.00pm - 9.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Gentle Yoga
Yoga hamddenol
10.00am - 11.30amOpen to all
Ar gael i bawb
Pilates1.30pm - 2.30pmOpen to all
Ar gael i bawb
MS Pilates2.45pm - 3.45pmOpen to MS sufferers
Ar gael i ddioddefwyr MS
Muscle Max
Tynhau’r Cyhyrau
6.00pm - 7.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
Pyramid Training
Hyfforddiant Pyramid
7.00pm - 8.00pmOpen to all
Ar gael i bawb
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Patchwork
Cwiltio
10.30am - 12.00pmFor booking contact Coleg Harlech 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Choleg Harlech 01248 353254
Patchwork
Cwiltio
12.30pm - 3.30pmFor booking contact Coleg Harlech 01248 353254
I neilltuo lle cysylltwch â Choleg Harlech 01248 353254
Circuit Training
Hyfforddiant cylchol
1.00pm - 2.00pmOpen to all
Ar gael i bawb

We offer a variety of health and fitness activities to appeal to all ages:

FABBS: Flexibility, Agility, Balance, Breathing and Strength for poor mobility and poor breathing for the over 60s.

HIIT: 30 minutes High Intensity Interval Training tailored to all levels of fitness.

BOCCIA, Indoor Bowls, Table Tennis and Badminton: a session tailored for those with mobility issues.

Beaumaris Bootcamp: A fun and challenging 1 hour session tailored to all levels of fitness.

Body Blast: Combining cardio, weight training and body weight exercises to burn fat, lose weight and tone up.

Sound Bath: Vibrations can reduce stress and pain, lower your heart rate and relieve anxiety.

Circuit Training: Body conditioning or resistance training, suitable for all

Back and Core Strength: Focussing on back core and strength.

Muscle Max: Full body-toning class.

Pyramid training: Circuit class suitable for all.

Balance, Joint and Strength Circuit: A 30 minute exercise class.

Low Impact Aerobics: Suitable for beginners.

Cynigiwn amrywiaeth o weithgareddau iechyd a ffitrwydd i apelio at bob oed:

FABBS: Hyblygrwydd, ystwythder, balans, anadlu a chryfder ar gyfer pobl dros 60 sy’n cael trafferth i symud ac anadlu.

HIIT: 30 munud Hyfforddiant dwys (High Intensity Interval Training) wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

BOCCIA, Bowlio dan do, Tenis Bwrdd a Badminton: wedi’u teilwrio ar gyfer pobl â thrafferthion symud.

Cwrs Ymarfer Caled Biwmares: Sesiwn awr o hwyl a her wedi’i deilwrio i bob lefel ffitrwydd.

Ymarfer corff: Cyfuniad o hyfforddiant i’r galon, codi pwysau, ac ymarferion corff i losgi braster, colli pwysau a thynhau’r cyhyrau.

Bath sŵn: Gall dirgryniadau leihau poen a thyndra, tawelu curiad y galon a lliniaru gofid.

Ymarfer cylchol: Tymheru’r corff neu hyfforddiant gwytnwch, sy’n addas i bawb.

Cryfder y cefn a’r craidd: Canolbwyntio ar gryfder y cefn a’r cyhyrau craidd.

Tynhau’r cyhyrau: Dosbarth llawn ar gyfer tynhau’r cyhyrau.

Hyfforddiant pyramid: Dosbarth hyfforddi cylchol addas i bawb.

Dosbarth cylchol ar gyfer balans, cymalau a chryfder: Dosbarth ymarfer 30 munud.

Aerobics hamddenol: Addas i ddechreuwyr.

bike_hire_graphic

You are surrounded by outstanding scenery and historical sights here in the local Beaumaris area. The Canolfan is the starting point of one of the designated cycle routes on the Island, ideal to enjoy the open air and get around by pedal power.

We also have electric bikes, and access to a range of adaptive bikes in partnership with Antur Waunfawr.

Each bike from our hire fleet comes complete with an emergency kit. lock, map and helmet and there’s a wide choice of sizes available to suit all the family.

ADULTS only £15 for the day
or £10 for 4 hours

KIDS only £10 for the day
or £5 for 4 hours

PLEASE NOTE
In order to hire with us, you will need to present us with means of identification (e.g. driving licence, passport) which we will ask you to leave with us for the duration of your ride, along with credit card details or car keys.

Yn ardal Biwmares, mae gennych olygfeydd gwych a mannau hanesyddol o’ch cwmpas ymhobman. Mae un o’r llwybrau beicio swyddogol ar yr Ynys yn cychwyn o’r Ganolfan, sy’n ddelfrydol ar gyfer mynd allan i fwynhau’r awyr iach a dod i adnabod yr ardal drwy bedlo yma a thraw.

Mae gennym hefyd feiciau trydan, a gallwn hefyd gael benthyg amrywiaeth o feiciau wedi’u haddasu drwy ein partneriaeth gydag Antur Waunfawr.

Mae pob beic sy’n cael ei fenthyg yn cynnwys offer argyfwng, clo, map a helmed, ac mae yma ddewis da o feintiau sy’n addas ar gyfer y teulu cyfan.

OEDOLION dim ond £15 y dydd
neu £10 am 4 awr

PLANT dim ond £10 y dydd
neu £5 am 4 awr

NODWCH
Er mwyn gallu benthyg beic oddi wrthym, bydd raid ichi gael rhyw ddull o brofi pwy ydych chi (e.e. trwydded yrru, pasbort) a byddwn yn gofyn ichi ei adael yn ein meddiant yn ystod eich trip, ynghyd â cherdyn credyd neu allweddi eich car.

JUNE | MEHEFIN
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: Eye in the Sky
British thriller starring Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman and Barkhad Abdi.
Noson ffilm: Eye in the Sky
Ffilm Brydeinig gyffrous gyda Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman a Barkhad Abdi.
Thursday 1st
Iau 1af
Starts | Cychwyn
7.30pm
Gallery Exhibition: Julie Roberts
Landscapes, seascapes, buildings, and the out of the way corners of Anglesey.
Arddangosfa yn yr Oriel: Julie Roberts
Tirluniau a morluniau, adeiladau, a chorneli cudd Ynys Môn.
Sat 3rd – Fri 30th
Sad 3ydd – Gwe 30ain
10am – 5pm
Table Top Sale:
All the fun, without the worry about the weather, our auditorium Car Boot sale.
Stondinau gwerthu:
Sêl cist car dan do, gyda’r hwyl i gyd, ond heb boeni am y tywydd.
Sunday 4th
Sul 4ydd
9am – 3pm
Antiques Fair:
Our regular Antiques and Collectables fair.
Ffair hen bethau a chasgliadau:
Un o’n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 18th
Sul 18ed
10am – 4pm
JULY | GORFFENNAF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Gallery Exhibition: Charles Bell
Marine and landscape water colourist featuring many coastal North Wales locations.
Arddangosfa yn yr Oriel: Charles Bell
Tirluniau a morluniau dyfrlliw o leoedd ar arfordir Gogledd Cymru.
Sat 1st – Fri 28th
Sad 1af – Gwe 28ain
10am - 5pm
Seiriol Community Bike Fun Ride:
Join us for a great day’s cycling and help raise funds for the local community centres.
Tro feicio hwyliog gyda Chymuned Seiriol:
Dewch am ddiwrnod o feicio a chodi arian ar gyfer canolfannau’r gymuned leol.
Sunday 2nd
Sul 2il
Starts | Cychwyn
10.00am
Table Top Sale:
All the fun, without the worry about the weather - our auditorium Car Boot sale.
Stondiau gwerthu:
Sêl cist car dan do, gyda’r hwyl i gyd, ond heb boeni am y tywydd.
Sunday 2nd
Sul 2il
9am - 3pm
Film Night: Saving Mr Banks
Spurred on by a promise he made to his daughters, Walt Disney (Tom Hanks) embarks on what would become a 20-year quest to obtain the movie rights to "Mary Poppins. From the author, P.L. Travers (Emma Thompson).
Noson Ffilm: Saving Mr Banks
Ar ôl gwneud addewid i’w ferched, mae Walt Disney (Tom Hanks) yn cychwyn ymdrech 20 mlynedd i brynu hawliau ffilmio “Mary Poppins” gan yr awdur P.L. Travers (Emma Thompson).
Thursday 6th
Iau 6ed
Starts | Cychwyn
7.30pm
Beaumaris Band Summer Concert:
The award winning brass band performing from their wide repertoire, led by Musical Director Gwyn Evans.
Cyngerdd haf Band Biwmares:
Perfformiadau gan y band enwog hwn sydd wedi ennill llawer gwobr, dan arweiniad eu Cyfarwyddwr Cerdd, Gwyn Evans.
Saturday 15th
Sad 15fed
TBC
I’w drefnu
Antiques Fair:
Our regular Antiques and Collectables fair.
Ffair hen bethau a chasgliadau:
Un o’n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 16th
Sul 16eg
10am - 4pm
Bootleg Blondie:
Sounds of the 80’s from this fantastic Blondie tribute act.
Bootleg Blondie:
Cerddoriaeth o’r 80au gan fand gwych sy’n talu teyrnged i Blondie.
Friday 28th
Gwe 28ain
TBC
I’w drefnu
AUGUST | AWST
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Gallery Exhibition: Andrew Southall
Welsh artist Andrew has had a lifetime fascination with abstract cubist artwork, inspired by the likes of Picasso, Klee and Fenninger.
Arddangosfa yn yr Oriel: Andrew Southall
Mae’r artist Cymreig hwn wedi cael ei gyfareddu erioed gan waith haniaethol, ciwbaidd fel eiddo Picasso, Klee a Fenninger.
Jul 29th - Aug 25th
Gorff 29ain - Awst 25ain
10am - 5pm
Film Night: The 100 Foot Journey
Lasse Hallstrom's culture clash drama, starring Helen Mirren as a French restaurateur threatened by Indian newcomers, is a feel good foodie film.
Noson Ffilm: The 100 Foot Journey
Drama Lasse Hallstrom yn dangos gwrthdrawiad rhwng diwylliannau, gyda Helen Mirren yn chwarae rhan person sy’n rhedeg tŷ bwyty ac sy’n teimlo dan bwysau gan newydd-ddyfodiad o dras Indiaidd. Ffilm am fwyd sy’n gwneud ichi adael dan wenu.
Thursday 3rd
Iau 3ydd
Starts | Cychwyn
7.30pm
Table Top Sale:
All the fun, without the worry about the weather - our auditorium Car Boot sale.
Stondinau Gwerthu:
Sêl cist car dan do, gyda’r hwyl i gyd, ond heb boeni am y tywydd.
Sunday 6th
Sul 6ed
9am - 3pm
Antiques Fair:
Our regular Antiques and Collectables fair.
Ffair hen bethau a chasgliadau:
Un o’n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 20th
Sul 20fed
10am - 4pm
SEPTEMBER | MEDI
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Gallery Exhibition: Paul Kay
Unique collection of dramatic underwater photography.
Arddangosfa yn yr Oriel: Paul Kay
Casgliad anhygoel o ffotograffau a dynnwyd dan ddŵr.
Aug 26th - Sep 22nd
Awst 26ain - Medi 22ain
10am - 5pm
Table Top Sale:
All the fun, without the worry about the weather - our auditorium Car Boot sale
Stondinau Gwerthu:
Sêl cist car dan do, gyda’r hwyl i gyd, ond heb boeni am y tywydd.
Sunday 10th
Sul 10fed
9am - 3pm
Antiques Fair:
Our regular Antiques and Collectables fair
Ffair hen bethau a chasgliadau:
Un o’n ffeiriau hen bethau rheolaidd.
Sunday 17th
Sul 17eg
10am - 4pm
OCTOBER | HYDREF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Gallery Exhibition: WEA QuiltingArddangosfa yn yr Oriel: Cwiltio gan Gymdeithas Addysg y GweithwyrSep 23rd - Oct 20th
Medi 23ain - Hyd 20fed
10am - 5pm
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining
Sboncio trampolîn
4.00pm - 5.00pm4+ Years
4+ oed
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Tots Gym
Y Gampfa i blant bach
1.00pm - 2.30pm
Trampolining
Sboncio trampolîn
4.00pm - 5.00pm4+ Years
4+ oed
Gymnastics Course
Cwrs Gymnasteg
4.45pm - 5.30pm5-6 Years
5-6 oed
Trampolining
Sboncio trampolîn
5.00pm - 6.00pm4+ Years
4+ oed
Gymnastics Course
Cwrs Gymnasteg
5.30pm - 6.15pm6-7 Years
6-7 oed
Trampolining
Sboncio trampolîn
6.00pm - 7.00pm4+ Years
4+ oed
Gymnastics Course
Cwrs Gymnasteg
6.15pm - 7.00pm8+ Years
8+ oed
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Trampolining & Gymnastics
Sboncio trampolîn a gymnasteg
4.00pm - 5.30pm5+ Years
5+ oed
SATURDAY | SADWRN
 Time | AmserInfo | Gwybodaeth
Roller Disco
Disgo sgidiau rolio
10.00am - 11.30am£4 members/£4.50 non-members
£4 aelodau/£4.50 heb fod yn aelod

CHILDREN’S PARTIES

Venue can be booked for kid’s parties on Saturdays with three time slots available:
12pm – 1.30pm
2pm – 3.30pm
4pm – 5.30pm

Choose from bouncy castle and ball pond; bouncy castle and obstacle course or a roller disco party.  Face painting an optional extra.  Prices are from £80 for up to 25 children.
Call for more details and bookings.

SCHOOL HOLIDAYS

Sports clubs and activities for children (5+) are held in school holidays – half term, Easter and summer holidays.  Details can be found nearer holiday times on our News Blog.

PARTÏON PLANT

Gellir neilltuo’r Ganolfan ar gyfer parti plant ar ddyddiau Sadwrn ar 3 amser gwahanol:
12pm – 1.30pm
2pm – 3.30pm
4pm – 5.30pm

Gallwch ddewis y castell sboncio a’r pwll peli, castell sboncio a chwrs rhwystrau, neu barti disgo sgidiau rolio.  Am bris ychwanegol, gellir dewis paentio wynebau.  Mae’r prisiau’n cychwyn o £80 ar gyfer 25 o blant neu lai.
Ffoniwch i drafod manylion neu neilltuo lle.

GWYLIAU YSGOL

Cynhelir clybiau chwaraeon neu weithgareddau plant (5+) yn ystod gwyliau’r ysgol – hanner tymor, Y Pasg, a gwyliau’r haf.  Bydd manylion ar y wefan yn nes at y dyddiad neu ar ein blog newyddion.

Rehabilitation Classes | Dosbarthiadau Adfer
MONDAY | LLUN
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Pilates11.00am - 12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
TUESDAY | MAWRTH
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Cardiac Rehabilitation & NERS
Adfer y galon a NERS
1.00pm - 3.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
WEDNESDAY | MERCHER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Gym
NERS y Gampfa
11.00am -12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
NERS Pilates1.00pm - 2.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
NERS Gym
NERS y Gampfa
2.30pm - 3.30pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
THURSDAY | IAU
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
Falls Prevention
Atal cwympo
1.00pm - 2.30pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
FRIDAY | GWENER
Class Name | Enw’r DosbarthTime | AmserInfo | Gwybodaeth
NERS Gym
NERS y Gampfa
11.00am - 12.00pmGP Referral
Cais gan Feddyg Teulu
Events | Digwyddiadau
JUNE | MEHEFIN
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Film Night: Eye in the Sky
British thriller starring Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman and Barkhad Abdi.
Noson ffilm: Eye in the Sky
Ffilm Brydeinig gyffrous gyda Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman a Barkhad Abdi.
Thursday 1st
Iau 1af
Starts | Cychwyn
7.30pm
Bingo Night:
A lively session with various prizes
Noson Bingo:
Sesiwn fywiog yn cynnwys gwobrau
Wednesday 7th
Mercher 7fed
7.30pm
JULY | GORFFENNAF
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Bingo Night:
A lively session with various prizes
Noson Bingo:
Sesiwn fywiog yn cynnwys gwobrau
Wednesday 5th
Mercher 5ed
7.30pm
Film Night: Saving Mr Banks
Spurred on by a promise he made to his daughters, Walt Disney (Tom Hanks) embarks on what would become a 20-year quest to obtain the movie rights to "Mary Poppins. From the author, P.L. Travers (Emma Thompson).
Noson Ffilm: Saving Mr Banks
Ar ôl gwneud addewid i’w ferched, mae Walt Disney (Tom Hanks) yn cychwyn ymdrech 20 mlynedd i brynu hawliau ffilmio “Mary Poppins” gan yr awdur P.L. Travers (Emma Thompson).
Thursday 6th
Iau 6ed
Starts | Cychwyn
7.30pm
AUGUST | AWST
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Bingo Night:
Our regular fun evening with prizes
Noson Bingo:
Ein sesiwn hwyliog arferol, gyda gwobrau
Wednesday 2nd
Mercher 2il
7.30pm
Film Night: The 100 Foot Journey
Lasse Hallstrom's culture clash drama, starring Helen Mirren as a French restaurateur threatened by Indian newcomers, is a feel good foodie film.
Noson Ffilm: The 100 Foot Journey
Drama Lasse Hallstrom yn dangos gwrthdrawiad rhwng diwylliannau, gyda Helen Mirren yn chwarae rhan person sy’n rhedeg tŷ bwyty ac sy’n teimlo dan bwysau gan newydd-ddyfodiad o dras Indiaidd. Ffilm am fwyd sy’n gwneud ichi adael dan wenu.
Thursday 3rd
Iau 3ydd
Starts | Cychwyn
7.30pm
SEPTEMBER | MEDI
Event NameEnw’r digwyddiadDate | DyddiadTime | Amser
Bingo Night:
A lively session with various prizes
Noson Bingo:
Sesiwn fywiog yn cynnwys gwobrau
Wednesday 6th
Mercher 6ed
7.30pm
Back To Top